درباره مدیریت

درباره مدیریت خانه عمران البرز:

    جناب آقای مهندس مهدی ایمانی مدیریت محترم خانه عمران البرز  (کارشناسی ارشد کامپیوتر - شبکه های کامپیوتری)

 

سوابق کاری:

  • مدیرگروه و مدرس دانشگاه فنی و حرفه ای - آموزشکده شهید بهشتی کرج
  • مدرس دانشگاه فنی و حرفه ای - آموزشکده 17 شهریور کرج
  • مدرس دانشگاه آزاد اسلامی کرج (واحد سماء)
  • داور (peer reviewer) در کنفرانس ICCSIT چین در سال 2011
  • داور در جشنواره جوان خوارزمی در سالهای 1388 و 1389
  • طراحی و توسعه سیستم اتوماسیون در شرکت گاز
  • طراحی و پیاده‌سازی شبکه مبتنی بر سوئیچ در شرکت سایپا
  • طراحی و پیاده‌سازی ISP و ....

 

  تالیفات (کتب دانشگاهی) :

1-اصول و مفاهیم پایگاه‌ داده‌ها مولفین: مهندس مهدی ایمانی، مهندس نسیم خزان، مهندس مجید جودکی

2-شبکه‌های کامپیوتری، رهیافت بالا به پایین. کوروس-راس. مترجمین: دکتر بهزاد اکبری (عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس)، مهندس مهدی ایمانی، مهندس شفیق شهبازی، مهندس نیلوفر مظهری (در دست چاپ)

3-هنر مسابقات برنامه‌نویسی، احمد شمس‌العارفین. مترجمین: مهندس مجید جودکی، مهندس مهدی ایمانی، مهندس نیلوفر مظهری

4-شبکه‌های میان ارتباطی، رهیافت مهندسی. دواتو- یالامانچیلی- نی. مترجمین: دکتر فرشاد صفایی (عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی)، مهندس مهدی ایمانی، مهندس نیلوفر مظهری

 

مقالات علمی:

M. Joudaki , M. Imani , M. Esmaeili, M. Mahmoodi, N. Mazhari, ‘Presenting a New Approach for Predicting and Preventing Active/Deliberate Customer Churn in telecommunication industry’ full paper accepted in International Joint Conferences, World Comp’11 (10th Int'l Conference on Security and Management, SAM’11) July 18-21, 2011, Las Vegas, USA.

 M. Joudaki, M. Imani, N. Mazhari ‘Using Improved Memetic Algorithm and Local Search to Solve University Course Timetabling Problem (UCTP)’ full paper accepted in International Joint Conferences, World Comp’11 (13th Int'l Conference on Artificial Intelligence, ICAI’11) July 18-21, 2011, Las Vegas, USA.

A. Amooshahi, M. Joudaki, M. Imani, N. Mazhari ‘Presenting a new method based on cooperative PSO to solve permutation problems: A case study of n-queen problem’ Proceedings of the 2011 3rd International Conference on Electronics Computer Technology (ICECT 2011), Kanyakumari, India.

M. Joudaki, M. Imani, N. Mazhari ‘TSP solving by hybridization of GA and AS’,Proceedings of  the 2011 3rd International Conference on Computer and Electrical Engineering (ICCEE 2010), Chengdu, China.

P. Soleimany, M. Fekri, M. Imani, N. Mazhari ‘Presentation of a new method for face recognition systems and image retrieval using semantic features in image mining’(in Persian),   in Iran Data Mining Conference (IDMC2010), Sharif University of Technology, Tehran, Iran. One of the 10 best papers selected by referees.

M. Esmaeili, M. Imani, N. Mazhari  ‘Data Mining in Telecommunication Industry and Presenting a New Approach for Estimating the Time of Customers' Giving-up and Membership Contract Cancellation’(in Persian),   in Iran Data Mining Conference (IDMC2010), Sharif University of Technology, Tehran, Iran.

S. A. S. Kianoor, M. Joudaki, M. Imani, N. Mazhari ‘Presenting a new architecture to summarize Farsi texts’(in Persian), in Iran Data Mining Conference (IDMC2010), Sharif University of Technology, Tehran, Iran.

M. Bagheri, M. Imani, M. Joudaki, ‘An overview of Web mining and search engines and the relation between them’(in Persian),  in Iran Data Mining Conference (IDMC2009), Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.

A. Zaki Zade, S. Mesr Abadi, M. Imani, M. Joudaki, ‘A survey of various kinds of search engines and their rules and algorithms’(in Persian),  in Iran Data Mining Conference (IDMC2009), Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.

 N. Mazhari, M. Imani, M. Joudaki, A. Ghelich Pour ‘An overview of classification and its algorithms’(in Persian), in Iran Data Mining Conference (IDMC2009), Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.