جوشکاری و بازرسی جوش در ساختمان به همراه بازدید از کارگاه
بازدید :543
چهارشنبه 09-11-1392

جوشکاری و بازرسی جوش در ساختمان به همراه بازدید از کارگاه

کد دوره: 420

مدت ساعت: 22

هزینه دوره (تومان): 360000