تنظیم انواع قراردادهای اجرای ساختمان و قرارداد پیمانکاران جزء و …
بازدید :647
چهارشنبه 09-11-1392

تنظیم انواع قراردادهای اجرای ساختمان و قرارداد پیمانکاران جزء و …

کد دوره: 425

مدت ساعت: 24

هزینه دوره (تومان): 390000