تنظیم انواع قراردادهای اجرای ساختمان و قرارداد پیمانکاران جزء و …
بازدید :611
چهارشنبه 09-11-1392

تنظیم انواع قراردادهای اجرای ساختمان و قرارداد پیمانکاران جزء و

کد دوره: 431

مدت ساعت: 24

هزینه دوره (تومان): 390000