دوره های برنامه نویسی

آموزش برنامه‌نویسی به زبانهای C و C++ و C# و VB.Net و Java و سایر زبانهای برنامه نویسی

 

 
سرفصلهای دوره ها:
 • توابع و نحوه نوشتن آنها
 • فراخوانی با مقدار و فراخوانی با ارجاع
 • آبجکتها Objects و انواع داده ها
 • متدها
 • تعریف کردن متد ها
 • بکارگیری متد ها
 • ارسال پارامتر ها به متد ها
 • پارامتر های ref
 • پارامتر های خروجی
 • عمل Overloading متد
 • خاصیت ها
 • خاصیت های فقط خواندنی و فقط نوشتنی
 • معرف های (modifiers) دسترسی مربوط به خاصیت ها
 • نكته ای در مورد عمل inlining
 • سازنده ها (Constructors)
 • سازنده های ایستا (Static Costructors)
 • فراخوانی سازنده ها از طریق سایر سازنده ها
 • فيلد های فقط خواندنی
 • ساختار ها (structs)
 • ساختار ها از انواع مقداری هستند
 • ساختار ها و وراثت
 • سازنده های مربوط به ساختار ها
 • کلاس های Partial (بخش بخش شده)
 • کلاس های ایستا (Static Class)
 • کلاس Object متد های System.Object
 • متد ()ToString
 • وراثت
 • انواع وراثت
 • وراثت پیاده سازی (Implementation) در مقابل وراثت واسط
 • وراثت چند گانه (multiple inheritance)
 • ساختار ها و کلاس ها
 • پیاده سازی وراثت
 • متد های مجازی
 • پنهان سازی متد ها
 • فراخوانی نسخه های پایه ای (Basic) توابع
 • کلاس ها و توابع مجرد(Abstract)
 • کلاس ها و متد های sealed (مهر و موم شده)
 • سازنده های کلاس های مشتق شده
 • افزودن یک سازنده بدون پارامتر به یک سلسله مراتب
 • افزودن سازنده های با پارامتر به یک سلسله مراتب
 • تعریف کننده ها (Modifiers)
 • تعریف کننده هی مرئیت (visibility modifiers)
 • سایر modifier ها
 • واسط ها(Interfaces)
 • تعریف و پیاده سازی واسط ها
 • واسط های مشتق شده (Derived Interface )
 • استفاده از Interface ها
 • درک Interfaces
 • تعریف یک Interface
 • پیاده سازی یک Interface
 • محدودیت های Interface
 • آموزش Abstract Classes
 • آموزش متدهای Abstract
 • عملگر ها و Cast ها
 • عملگر sizeof
 • عملگر typeof
 • مقایسه آبجکت ها برای تساوی (Equality)
 • مقایسه انواع ارجاعی از نظر Equality (تساوی)
 • متد مجازی Equals()
 • متد ایستای Equals()
 • عملگر مقایسه (==)
 • تبدیلات user-defined
 • پیاده سازی cast های user-defined
 • تبدیلات (casts) مابین کلاس ها
 • Cast های boxing و unboxing
 • رشته ها و عبارات با قاعده
 • System.String
 • ساخت رشته ها
 • اعضای StringBuilder
 • قالب بندی رشته ها
 • چگونه رشته قالب بندی می شود
 • مثال FormattableVector
 • عبارتهای با قاعده (Regular Expressions)
 • مقدمه ای بر عبارت های با قاعده
 • چند ریختی در شی گرایی
 • رشته ها و عبارات با قاعده
 • آموزش SQL SERVER
 • مباحث این بخش عبارتند از:
 • ساخت بانک اطلاعاتی
 • ساخت جداول و آموزش شناسایی جداول مورد نیاز سیستم
 • ساخت Relation ها
 • تنظیمات Relation ها در ارتباط با تولید جامعیت
 • آموزش دستورات SQL
 • آموزش دستور SELECT
 • آموزش دستور INSERT
 • آموزش دستور UPDATE
 • آموزش دستور DELETE
 • آموزش ساخت رویه های ذخیره شده Stored Procedure ها و بررسی مزایای استفاده از آن در افزایش کارایی برنامه ها
بخش چهارم:آموزش ADO.NET
 • در این بخش مباحث دسترسی به داده ها با استفاده از تکنولوژی ADO.NET آموزش داده می شود.
 • بررسی اشیاء ADO.NET شامل:
 • بررسی شی Connection
 • بررسی شی Command
 • بررسی شی Data Reader
 • بررسی شی Data Adapter
 • بررسی شی Data Table
 •